!!NOU!! FIȘA MĂSURII ACTUALIZATĂ (ULTIMA FORMĂ) publicat în data de 02.08.2019

Denumirea măsurii Sprijin pentru investiţii în infrastructura socială
Codul măsurii M1/1A
Tipul măsurii 

    – Investiții

    – Servicii 

X – Sprijin forfetar

1. Descrierea generală a măsurii

1. Justificarea măsurii şi corelarea cu analiza diagnostic şi SWOT

Analiza mediului social din teritoriu relevă lipsa unor investiţii publice pentru realizarea unor infrastructuri sociale (de tip “hard”).

Complexitatea socială a teritoriului se manifestă prin existenţa unei structuri sociale variate, cu zone rezidenţiale sau industriale precum şi cu zone sărace.

Pentru creşterea nivelului de trai al populaţiei, este nevoie de realizarea unei infrastructuri locale care să administreze activităţi de ajutorare a categoriilor vulnerabile.

Se constată necesitatea realizării în teritoriu a unor investiţii de tip infrastructuri sociale, prin amenajarea unor centre dotate pentru servicii sociale cu scopul de a ajuta una sau mai multe categorii sociale defavorizate.

Realizarea infrastructurii sociale de tip “hard” este condiţia necesară pentru asigurarea de servicii sociale corespunzătoare, în mod organizat.

Se va avea în vedere şi capacitatea de a angrena activităţi sociale propriu-zise în spatiile create prin investiţia în infrastructura. Vor fi promovate proiectele care asigură valorificarea investiţiei prin activităţi sociale tip “soft”, cu fonduri în cadrul programelor de finanţare de tip social (POCU) şi/sau din alte surse de finanţare specifice activităţilor non-profit (sponsorizări, donaţii).

Necesitatea implementării măsurii rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6 şi respectiv analiza SWOT, pt. III.5.

1.2. Obiectivul de devzoltare rurală al Reg. ( UE) nr. 1305/2013 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.
1.3. Obiectivul specific local al măsurii Realizarea de infrastructuri locale de utilitate publică, pentru informare şi promovare turistică
1.4. Contribuție la prioritatea/prioritățile prevăzute la art.5, Reg. ( UE) nr.1305/2013 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

a) Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

1.5. Contribuția la domeniile de intervenție 1. Măsura corespunde obiectivelor din Reg (UE) nr.1305/2013 Art. 20. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale.

2. Măsura contribuie la Domeniul de intervenţie 6 (prevazut la art.5, Reg (UE) nr. 1305/2013).

3. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr.1305/2013 Nu este cazul

4. Complementaritatea cu măsurile din SDL Nu este cazul

5. Sinergia cu alte măsuri din SDL

Măsura M8/4A corespunde aceleiaşi priorităţi ca şi măsura M9/4A – Sprijinirea de activităţi cultural-educative pentru dezvoltarea generaţiei tinere şi integrarea minorităţilor: Prioritatea P4 (TABEL IV.1) – Valorificarea potenţialului social şi cultural din teritoriu.

2 . Valoarea adaugată a măsurii Valoarea adăugată a măsurii M8/4A constă în:

– realizara unor investiţii în infrastructura socială

– crearea de locuri de muncă pentru persoane defavorizate

Relevanţa măsurii:

Prin implementarea măsurii se asigură completarea unui domeniu insuficient dezvoltat în teritoriu, infrastructura socială de tip “hard”.

Necesitatea sprijinului conform măsurii M8/4A rezultă din analiza diagnostic, pt. I.6, respectiv din analiza SWOT, pt. III.5.

3. Trimiteri la acte legislative – Regulamentul UE 1303/2013;

– Regulamentul UE 1305/2013;

– HG28/2008 privind conţinutul cadrul a documentaţiei pentru investiţii pulbice Se adaugă legislaţia naţionala în domeniul protecţiei sociale.

4. Beneficiari direcți/indirecți ( grup țintă)
4.1 Beneficiari direcți

Beneficiari direcţi :

Cele 6 comune componente ale GAL

Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale

Parteneriate public private între comune şi organziaţii non-profit (ONG)

4.2 Beneficiari indirecți

Beneficiari indirecţi :

Comunităţile locale de pe teritoriul GAL.

Categorii de persoane vulnerabile, care beneficiază de servicii sociale.

5.Tip de sprijin ( conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acţiuni eligibile

– amenajare şi dotare centre sociale (exclusiv construcţii);

– investiţii necorporale – sotftware;

– cheltuieli cu consultanţa, proiectarea şi ingineria, pentru elaborarea Cererii de finanţare şi implementarea proiectului.

Acţiuni neeligibile

– achiziţii bunuri şi echipamente “second hand”;

– cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului (deciziei) de finantare a proiectului cu excepţia : costurilor generale definite la art.45, alin 2 litera c) a R (UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;

– cheltuieli care pot fi dublu finanţate în cadrul proiectului eligibil;

– cheltuieli financiare de orice tip, legate de cofinanţarea prin credit bancar;

– contribuţie în natură;

– cheltuielile privind închiriere maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

– costuri operaţionale, costuri de intreţinere, chirie;

6.1 Pentru proiecte de investiții
6.2 Pentru proiecte de servicii
7. Condiții de eligibilitate

 Beneficiari eligibili

Cele 6 comune componente ale GAL

Organizaţii non profit din domeniul serviciilor sociale

Parteneriate public private între comune şi organizaţii non-profit (ONG)

Beneficiari neeligibili

– solicitanţii înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

– solicitanţii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate, încetate din proprie iniţiativă pentru un an de la data rezilierii, precum şi solicitanţii care au avut contracte de finanţare încetate ca urmare a nerespectării obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, timp de doi ani de la data rezilierii;

– beneficiarii Programului SAPARD şi FEADR care sunt în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată;

7.2 Pentru proiecte de investiții în modernizarea/dezvoltarea exploatațiilor
8. Criterii de selecție 1. Principiul valorificării investiţiei prin cuplarea cu programe sociale de tip “soft”
Se vor puncta proiectele care vor asuma organizarea de servicii sociale în cadrul unor finanţări paralele prin programul POCU sau din alte surse de finanţare2. Principiul echilibrării sociale a teritoriului
Se vor puncta proiectele realizate în zonele cu IDUL sub valoarea de 553. Principiul integrării sociale
Se vor puncta proiectele din zone cu populaţie minoritară cu risc de excluziune socială4. Principiul creării unor locuri de muncă noi
Punctaj fix acordat daca se înfiinţează cel puţin 1 loc de muncă pe proiect
9.Sume aplicabile și rata sprijinului Intensitatea sprijinului stabilit prin Măsura M7/3B este de 100{7cd23057bca1825a0c8bad249d68a43b097cf908203bc83d3a06221307d82d4b} din valoarea cheltuielilor eligibile.

Valoarea minimă a unui proiect finanţat prin această măsură va fi de 5.000 Euro.

Valoarea maximă a unui proiect este de 12.500 euro.

10. Indicatori de monitorizare Număr de beneficiari: 2
Număr de locuri de muncă create: 2
Totalul fonduri alocate: 25.000 Euro
pdf3

DOCUMENTE APEL DE SELECTIE NR. 1

APEL DE SELECTIE NR.1 MASURA 8 – publicat la data de 16.06.2021

GHIDUL SOLICITANTULUI APEL 1 MASURA 8  – publicat la data de 16.06.2021

FISA MASURII 8  – publicat la data de 16.06.2021

FISA DE INCADRARE A PROIECTULUI  – publicat la data de 16.06.2021

FISA DE EVALUARE  – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 1 CERERE DE FINANTARE  – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 2 STUDIU DE FEZABILITE  – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA B STUDIU DE FEZABILITATE  – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 3 DALI  – publicat la data de 16.06.2021

ANEXA 4 MEMORIU JUSTIFICATIV beneficiari publici  – publicat la data de 16.06.2021

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Numele (obligatoriu)

  Adresa de email (obligatoriu)

  Subiectul

  Mesaj

  Contact

  Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

  Start typing and press Enter to search